Image is not available
RODZINA 500+
WNIOSKI O KONTYNUACJĘ ŚWIADCZENIA 500+ NALEŻY SKŁADAĆ DOPIERO W 2021 ROKU
Image is not available
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
DOBRY START
300 dla ucznia
Slider


Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu” UDA-RPZP.07.01.00-32-K427/17-00


STAŻE - informacja dla Pracodawców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu zaprasza Pracodawców do współpracy w organizacji staży w ramach realizowanego projektu „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednym z działań projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnychi nieaktywnych zawodowo między innymi w formie odbycia stażu u Pracodawcy, co oznacza nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy.
Staż organizowany w ramach projektu planowany jest na okres około 3 miesięcy ustalany indywidualnie dla każdego stażysty i przebiega zgodnie z ustalonym wcześniej programem i harmonogramem stażu.
Kandydaci na stażystów są rekrutowani spośród uczestników i uczestniczek projektu. Są to osoby w wieku aktywności zawodowej. Odbycie stażu pozwoli im na poznanie środowiska pracy oraz uzyskanie cennego doświadczenia zawodowego.

Zostając Organizatorem stażu mają Państwo możliwość zyskania przygotowanego pracownika, którego umiejętności i kwalifikacje mogą przekonać Państwa do podjęcia z nim współpracy również po zakończeniu stażu.

Współpraca Pracodawcy – Organizatora stażu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przebiegać będzie w oparciu o dwustronną umowę, określającą zasady i szczegółowe warunki organizacji stażu.
Umowa zobowiązuje Organizatora m.in. do:

 1. przestrzegania czasu pracy Stażysty, określonego w umowie,
 2. równego traktowania Stażysty, na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy,
 3. zapewnienia Opiekuna stażu, który sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez Stażystę w ramach stażu i udziela mu wskazówek i pomocy
  w wypełnianiu powierzonych zadań,
 4. zorganizowania i sfinansowania Stażyście - przed przystąpieniem do realizacji programu stażu - badań lekarskich mających na celu stwierdzenie braku przeciwskazań zdrowotnych i zdolności do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 5. przeszkolenia Stażysty na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie:
 6. bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych,
 7. obowiązującego u Organizatora regulaminu pracy,
 8. przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
 9. przydzielenia Stażyście, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej,
 10. udzielenia Stażyście dni wolnych w wymiarze określonym w umowie.

W ramach powyższej umowy MOPS zobowiązuje się m.in. do: wypłaty Stażyście stypendium wraz z należnymi składakami za okres odbywania stażu, zapewnienia kontaktuz Organizatorem stażu i wsparcia Stażysty ze strony trenera pracy, zatrudnionego przez Ośrodek.

Jednocześnie z Organizatorem stażu zawarta zostanie odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Stażysty.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu zawrze również ze Stażystą  umowę określającą zasady i szczegółowe warunki realizacji stażu, w tym wypłaty stypendium stażowego wraz z należnymi składkami.

W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania szczegółowych informacji na temat organizacji stażu prosimy o kontakt z Panią Sylwią Kawa - trenerem pracy, godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00, tel. 94 35 52 331, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..   

Jeżeli nasze zaproszenie do współpracy zainteresuje Państwa, prosimy o przesłanie swojej propozycji, zawierającej krótką informację o warunkach organizacji stażu / staży.  Ofertę współpracy proszę złożyć w formie Wniosku o organizację stażu:

-> WNIOSEK O ORGANIZACJĘ STAŻU (DOC - word)

Wniosek można składać:
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub     
- w formie tradycyjnej w siedzibie Ośrodka: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kołobrzegu ul. Okopowa 15, pokój nr 128 i 127.  

w załączeniu:
-  wniosek o organizację stażu - WNIOSEK O ORGANIZACJĘ STAŻU (DOC - word)

 

 

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych na miesiąc lipiec 2020 r.

Terminy płatności na mc lipiec:

A, B, C, D - 07.07.2020 r.
E, F, G, H, I, J, - 07.07.2020 r.
K, L, Ł - 08.07.2020 r.
M, N, O, P - 08.07.2020 r.
R, S - 09.07.2020 r. 
T, U, W, Z - 09.07.2020 r.

 
Stypendia - 22.07.2020 r.
Projekt - 22.07.2020 r.
F-sz alimentacyjny -  06.07.2020 r.
Przelewy św.rodz, pielęgnacyjnych i 500+  -   13.07.2020 r.
Świadczenia niepodjęte  - 24 i 27.07.2020 r.
Dodatki energetyczne i mieszkaniowe   -   10.07.2020 r. 
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ na miesiąc lipiec 2020 r.

Terminy płatności zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ na lipiec 2020 r.:

A, B, C, D - 13.07.2020 r.

E, F, G, H, I, J - 14.07.2020 r.
K, L - 15.07.2020 r.
Ł, M, N, O, P - 16.07.2020 r.
R, S - 17.07.2020 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 20.07.2020 r.