Image is not available
RODZINA 500+
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci
do 18 roku życia, bez względu na dochody
uzyskiwane przez rodzinę.
Image is not available
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
Wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry Start”
będzie można składać drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 listopada 2019.
Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku.
Wnioski złożone po dniu 30 listopada zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
DOBRY START
300 dla ucznia
Slider


Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu” UDA-RPZP.07.01.00-32-K427/17-00


STAŻE - informacja dla Pracodawców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu zaprasza Pracodawców do współpracy w organizacji staży w ramach realizowanego projektu „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednym z działań projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnychi nieaktywnych zawodowo między innymi w formie odbycia stażu u Pracodawcy, co oznacza nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy.
Staż organizowany w ramach projektu planowany jest na okres około 3 miesięcy ustalany indywidualnie dla każdego stażysty i przebiega zgodnie z ustalonym wcześniej programem i harmonogramem stażu.
Kandydaci na stażystów są rekrutowani spośród uczestników i uczestniczek projektu. Są to osoby w wieku aktywności zawodowej. Odbycie stażu pozwoli im na poznanie środowiska pracy oraz uzyskanie cennego doświadczenia zawodowego.

Zostając Organizatorem stażu mają Państwo możliwość zyskania przygotowanego pracownika, którego umiejętności i kwalifikacje mogą przekonać Państwa do podjęcia z nim współpracy również po zakończeniu stażu.

Współpraca Pracodawcy – Organizatora stażu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przebiegać będzie w oparciu o dwustronną umowę, określającą zasady i szczegółowe warunki organizacji stażu.
Umowa zobowiązuje Organizatora m.in. do:

 1. przestrzegania czasu pracy Stażysty, określonego w umowie,
 2. równego traktowania Stażysty, na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy,
 3. zapewnienia Opiekuna stażu, który sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez Stażystę w ramach stażu i udziela mu wskazówek i pomocy
  w wypełnianiu powierzonych zadań,
 4. zorganizowania i sfinansowania Stażyście - przed przystąpieniem do realizacji programu stażu - badań lekarskich mających na celu stwierdzenie braku przeciwskazań zdrowotnych i zdolności do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 5. przeszkolenia Stażysty na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie:
 6. bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych,
 7. obowiązującego u Organizatora regulaminu pracy,
 8. przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
 9. przydzielenia Stażyście, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej,
 10. udzielenia Stażyście dni wolnych w wymiarze określonym w umowie.

W ramach powyższej umowy MOPS zobowiązuje się m.in. do: wypłaty Stażyście stypendium wraz z należnymi składakami za okres odbywania stażu, zapewnienia kontaktuz Organizatorem stażu i wsparcia Stażysty ze strony trenera pracy, zatrudnionego przez Ośrodek.

Jednocześnie z Organizatorem stażu zawarta zostanie odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Stażysty.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu zawrze również ze Stażystą  umowę określającą zasady i szczegółowe warunki realizacji stażu, w tym wypłaty stypendium stażowego wraz z należnymi składkami.

W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania szczegółowych informacji na temat organizacji stażu prosimy o kontakt z Panią Sylwią Kawa - trenerem pracy, godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00, tel. 94 35 52 331, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..   

Jeżeli nasze zaproszenie do współpracy zainteresuje Państwa, prosimy o przesłanie swojej propozycji, zawierającej krótką informację o warunkach organizacji stażu / staży.  Ofertę współpracy proszę złożyć w formie Wniosku o organizację stażu:

-> WNIOSEK O ORGANIZACJĘ STAŻU (DOC - word)

Wniosek można składać:
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub     
- w formie tradycyjnej w siedzibie Ośrodka: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kołobrzegu ul. Okopowa 15, pokój nr 128 i 127.  

w załączeniu:
-  wniosek o organizację stażu - WNIOSEK O ORGANIZACJĘ STAŻU (DOC - word)

 

 

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych w miesiącu lipcu 2019 r.

A, B, C, D - 09.07.2019 r.
E, F, G, H, I, J, - 09.07.2019 r.
K, L, Ł - 10.07.2019 r.
M, N, O, P - 10.07.2019 r.
R, S - 11.07.2019 r. 
T, U, W, Z - 11.07.2019 r.


PROJEKT - 24.07.2019 r.
FUND. ALIMENT. 08.07.2019 r.
PRZELEWY: ŚWIADCZENIA RODZINNE 500+ - 12.07.2019 r.
ŚW. NIEPODJĘTE: 25,26.07.2019 r.
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - 10.07.2019 r.
 
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ w miesiącu lipcu 2019 r.

A, B, C, D - 12.07.2019 r.
E, F, G, H, I, J - 15.07.2019 r.
K, L - 16.07.2019 r.
Ł, M, N, O, P - 17.07.2019 r.
R, S - 18.07.2019 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 19.07.2019 r.