Image is not available
RODZINA 500+
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci
do 18 roku życia, bez względu na dochody
uzyskiwane przez rodzinę.
Image is not available
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
Wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry Start”
będzie można składać drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 listopada 2019.
Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku.
Wnioski złożone po dniu 30 listopada zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
DOBRY START
300 dla ucznia
Slider

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

1. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

1) Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę "Niebieskie Karty" i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

2) Procedura "Niebieskie Karty" obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

3) Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ust. 2, realizują procedurę "Niebieskie Karty" w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.

4) Wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta" w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

W ramach procedury NK pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej:

1) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

2) udziela kompleksowych informacji o:

a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

b) formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,

c) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

3) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

4) zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,

5) może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

2. Pomoc z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych

Osoby z rodzin, w których występuje przemoc mogą zwrócić się o pomoc do Punktu Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych, który mieści się w budynku Centrum Spraw Społecznych przy ulicy Okopowej 15A, pok. Nr 8 na parterze tel.: 94 36 71 145.

W Punkcie udzielane są bezpłatne porady prawne i psychologiczne.

Dyżury przez cały rok pełnią:

  • Radca prawny - Mariola Maksymowicz
    • wtorek 14.30 - 16.30
    • środa 13.10 - 15.10
  • Psycholog - Jan Lewandowski
    • poniedziałek 16.00 - 18.00
    • wtorek 08.30 - 10.30

3. Kontakt do osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

Pracownicy socjalni:  Alicja Sznajder,  Janina Nowicka  , ul. Okopowa 15A, I piętro, pokój nr 132, tel. 94 35 52 396

w godzinach od 8:00 do 9:00 – poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek,

we wtorek i czwartek dodatkowo w godzinach od 14:00 do 15:00

5. Więcej informacji na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie znajduje się na stronie www.kolobrzeg.pl – Biuletyn Informacji Publicznej – Informacje – Sprawy społeczne - Pomoc z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych na miesiąc styczeń 2020 r.

A, B, C, D - 08.01.2020 r.
E, F, G, H, I, J, - 08.01.2020 r.
K, L, Ł - 09.01.2020 r.
M, N, O, P - 09.01.2020 r.
R, S - 10.01.2020 r. 
T, U, W, Z - 10.01.2020 r.


PROJEKT - 22.01.2020 r.
FUND. ALIMENT. 07.01.2020 r.
PRZELEWY: ŚWIADCZENIA RODZINNE 500+ - 13.01.2020 r.
ŚW. NIEPODJĘTE: 24 i 27 01.2020 r.
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - 10.01.2020 r.
Stypendia: 21.01.2020 r.
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ na miesiąc styczeń 2020 r.

A, B, C, D - 13.01.2020 r.
E, F, G, H, I, J - 14.01.2020 r.
K, L - 15.01.2020 r.
Ł, M, N, O, P - 16.01.2020 r.
R, S - 17.01.2020 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 20.01.2020 r.