Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
w Szczecinie

Wydział Spraw Społecznych

S-1.9421.3.11.2015.KH

 

Nawiązując do udziału ośrodka pomocy społecznej w Podprogramie 2015 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, poprzez kwalifikowanie osób do pomocy w ramach programu, przekazuję plakaty promujące Program w Państwa regionie, z prośbą o umieszczenie ich w miejscach łatwo zauważalnych dla klientów pomocy społecznej.


Plakaty przekazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucje Zarządzającą PO PŻ, powierzone zostały Państwu celem propagowania Programu w lokalnej społeczności oraz informowania członków środowiska o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową.


Powyższe działanie ukonstytuowane zostało na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zobowiązującego podmioty uczestniczące w realizacji krajowych programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Funduszu do prowadzenia działań w zakresie komunikacji w celu informowania społeczeństwa o wsparciu otrzymanym z Funduszu przez wywieszenie co najmniej jednego plakatu (o minimalnym formacie A3), informującego o danej operacji i wsparciu finansowym ze strony Unii w danym zakresie.


Plakaty przekazuję Państwu z głębokim przekonaniem, że tylko wielopoziomowa współpraca jednostek działających w obszarze pomocy i integracji społecznej, począwszy od ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, a skończywszy na gminnych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, może skutkować udzielaniem pomocy niwelującej jedną z głównych przyczyn przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w naszym województwie, tj. ubóstwo.