Świadczenie Rodzicielskie - Informacja

Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzony zostanie nowy rodzaj świadczenia tzw. – świadczenie rodzicielskie. 

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia będą między innymi:

  • osoby bezrobotne,
  • studenci,
  • rolnicy, a także
  • wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie będzie przysługiwać matce dziecka. Natomiast w przypadku skrócenia pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało ojcu dziecka. Podobnie w przypadku śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę.

Ponadto świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało:

  • opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka),
  • rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej),
  • osobie, która przysposobiła dziecko,

w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

 

Wysokość świadczenia rodzicielskiego -  1000 zł miesięcznie
Brak kryterium dochodowego.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało przez 52 tygodnie po urodzeniu dziecka,
w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie - 65 tygodni, trojga dzieci – 67 tygodni, czworga – 69 tygodni, pięciorga i więcej – 71 tygodni.

Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 01.01.2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 roku do ukończenia przez dziecko 52 tygodnia życia (odpowiednio dłużej   w przypadku wieloraczków).

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka będzie otrzymywał zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.

Ponadto, świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało matce, ojcu lub osobie, która przysposobiła dziecko w przypadku, gdy dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej.

Świadczenie nie będzie przysługiwało rodzicowi dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka lub rodzinie zastępczej, jeśli nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki.

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

Wnioski   o świadczenia rodzicielskie będą przyjmowane od 04.01.2016r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, Dział Świadczeń Rodzinnych,  ul. Okopowa 15 pokój nr 15. Druk wniosku o przyznanie świadczenia rodzicielskiego będzie dostępny po ogłoszeniu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej przepisów wykonawczych.

Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka. W przypadku, kiedy świadczenie przysługuje ojcu dziecka, termin 3 miesięcy jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę. W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później jednak niż w okresie 52 tygodni, w przypadku urodzenia dziecka (przysposobienia, objęcia opieką) jednego dziecka
i odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia więcej dzieci – prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

W przypadku dzieci urodzonych przed 01.01.2016r. prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami:

  • 94 35 52 315;
  • 94 35 52 320;