Nieodpłatna Pomoc Prawna

Zgodnie  z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej ( D.U. z 2015 roku poz. 1255 ) Powiat Kołobrzeski w porozumieniu z Gminą Miasto Kołobrzeg w zakresie realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej udziela w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ul. Okopowa 15 pok. nr 13 ( na parterze w prawym skrzydle budynku) od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 20:00 porad prawnych.
Osobami uprawnionymi do skorzystania z darmowej pomocy prawnej są:

 • młodzież do 26-go roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby, którym w roku poprzednim zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Przed otrzymaniem darmowej pomocy prawnej każda zainteresowana osoba  jest zobowiązana do przedstawienia dokumentu potwierdzającego jej prawo do tego typu pomocy ( np. dowód osobisty, legitymacja weterana, decyzja o przyznaniu pomocy społecznej lub pisemne oświadczenie , że jest się osobą uprawnioną).


Zakres pomocy:

 Darmowa pomoc prawna prawnika dla osoby uprawnionej obejmuje;

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach i obowiązkach,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • pomoc w sporządzeniu projektu pisma w danej sprawie  (z  wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym),
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo -administracyjnym.

Darmowa pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia takiej działalności.