Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje, że od  stycznia 2014r. osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych będzie przysługiwać nowe świadczenie - dodatek energetyczny


Osoba ubiegająca się o dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:

1. Na dzień składania wniosku o dodatek energetyczny ma przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy.

2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.

3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.


Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. będzie wynosić:

1. 11,36 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.

2. 15,77 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.
3. 18,93 zł /m-c  dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wniosek o dodatek energetyczny należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15 w Dziale Dodatków Mieszkaniowych w pokoju nr 5. Druki wniosków będą dostępne od 2 stycznia 2014r. w Dziale Dodatków Mieszkaniowych, a także od dnia 7.01.2014r. na stronie internetowej ośrodka.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13.02.2014r. (Dz.U z 2014r., poz.224) informuję, że do składanych wniosków o dodatek energetycznych nie dołącza się już potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10,00 zł. Pobór opłaty skarbowej zgodnie z w/w rozporządzeniem został zaniechany i ma zastosowanie do decyzji wydawanych na wnioski złożone od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

Wszystkie osoby, które uiściły opłatę skarbową za wydanie decyzji ws. dodatku energetycznego w kwocie 10 zł, mogą starać się o jej zwrot składając wniosek do Urzędu Miasta. Poza tym za dany rok kalendarzowy do końca miesiąca lutego następnego roku, będzie wystawiany PIT-8C dla osób korzystających z ww. świadczenia w celu opłacenia podatku dochodowego od uzyskanego świadczenia.