Dział Aktywizacji i Integracji Społecznej

Najważniejsze zadania Działu:

  • opracowywanie wniosków w celu pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację zadań Działu,
  • współpraca z Urzędem Miasta Kołobrzeg oraz innymi jednostkami miejskimi                                 i powiatowymi w zakresie przygotowywania i realizacji zadań Działu,
  • realizacja zadań wynikających ze strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miasto Kołobrzeg,
  • realizacja zadań wynikających z programów własnych Ośrodka oraz z programów miejskich, krajowych, unijnych lub międzynarodowych,
  • animowanie partnerstw służących realizacji zadań Działu,
  • organizowanie wolontariatu w ramach zadań realizowanych przez Dział,
  • organizowania wsparcia psychologicznego dla podopiecznych Ośrodka,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym zagranicznymi w ramach zadań realizowanych przez Dział,
  • prowadzenie Klubu Integracji Społecznej,
  • prowadzenie Ośrodka wsparcia AKTYWNY SENIOR (Kołobrzeski Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów, Klub Senior+ I w Kołobrzegu, Klub Senior+ II w Kołobrzegu).