Dział Usług Opiekuńczych

Bezpośredni nadzór
Z-ca Dyrektora ds. Pomocy Społecznej Katarzyna Kędziora
 

Stanowisko Imię i nazwisko Numer telefonu Pokój
Kierownik Działu Usług
​Opiekuńczych
Iwona Święcicka 94 35 52 329 pokój 112 - 113
Starszy Inspektor ds. Rozliczeń  Irena Czapnik 94 35 52 329​ pokój 112 - 113​

Zakres zadań:

Dział Usług Opiekuńczych zajmuje się świadczeniem usług w domu chorego na podstawie decyzji adm. wydanej przez Dyrektora MOPS, w wymiarze godzinowym ustalonym indywidualnie dla każdego podopiecznego przy uwzględnieniu szeregu czynników takich jak: sytuacja zdrowotna, rodzinna, warunki mieszkaniowe itp.

Problematykę usług opiekuńczych reguluje:

  • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Dz. U. Nr 64 poz. 593
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
  • Uchwała Rady Miejskiej z dnia 13 lipca 2005 r . Nr XXXIX/513/05 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.