Projekt „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020 - 2023”

 

Projekt „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020 - 2023” dofinansowywany jest z Funduszy Europejskich, a jego realizatorem w imieniu Gminy Miasto Kołobrzeg jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Kołobrzegu.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.12.2022 r.

Celem projektu jest poszerzenie w Kołobrzegu oferty usług opiekuńczych, poprzez świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i teleopieki, dla osób starszych niesamodzielnych, objęcie usługami asystenckimi osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie opiekunów faktycznych  w postaci dostępu do szkoleń, doradztwa i opieki wytchnieniowej.

PLANOWANE EFEKTY

Projekt zakłada uzyskanie następujących korzyści mierzalnych:

 • objęcie usługami opiekuńczymi specjalistycznymi usługami opiekuńczymi oraz teleopieką  20 osób (min 15 K)
 • objęcie usługami asystenckimi  5 osób niepełnosprawnych (min 2 K),
 • wsparcie w postaci dostępu do szkoleń, doradztwa i opieki wytchnieniowej minimum 50 opiekunów faktycznych (min 40K).

Oprócz efektów wymiernych dla uczestników projektu ważne są korzyści niemierzalne polegające m.in. na:

 • zmniejszeniu niesamodzielności u osób które doświadczają ograniczeń w zaspokajaniu  podstawowych i niezbędnych potrzeb życiowych, oraz kompensowanie utraconej samodzielności,
 • uzyskanie wsparcia psychologicznego, zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących specyfiki funkcjonowania osoby zależnej.
 • podejmowanie działań umożliwiających samodzielne funkcjonowanie w swoim środowisku zamieszkania,
 • zwróceniu uwagi środowiska lokalnego na problemy osób starszych niesamodzielnych, niepełnosprawnych.                                                         

 

Dofinansowanie projektu z UE:   960 098,76 zł

Budżet państwa:                           112 953,60 zł

Wkład własny beneficjenta:           56 476,44 zł

Wartość projektu:                       1 129 528,80 zł

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM PROSIMY O KONTAKT:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ul. Okopowa 15

Sekretariat: tel. 94 35 52 300; fax 94 35 52 338 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Usług Opiekuńczych: pok. 112 – 113, tel. 94 35 52 329

Dział Pracy Socjalnej: pok. 140, tel. 94 35 52 306, 94 35 52 305

Biuro projektu: pok. 103, 127, tel. 94 35 52 319, 94 35 52 333,

 

Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych

w ramach projektu „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020 – 2023”

Oferta projektowa skierowana jest do mieszkańców  Kołobrzegu osób starszych, niesamodzielnych (zadanie 1 projektu). 

Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

 

W ramach projektu oferujemy osobom starszym, niesamodzielnym dostęp do pomocy w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, teleopieki.

Udział osób starszych, niesamodzielnych w projekcie jest częściowo odpłatny.

Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz teleopieki dostępne są w serwisie internetowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu www.mops.kolobrzeg.pl.

Informacji udziela także pracownik Działu Usług Opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ul. Okopowa 15

          osobiście:

 • pokój nr 103, I piętro
 • pokój nr 131, I piętro

        w godzinach 8.00 – 15.00

        telefonicznie:

 • tel. 94 35 52 319
 • tel. 94 35 52 305

           w godzinach 8.00 – 15.00

za pośrednictwem maila:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

Zapraszamy mieszkańców Kołobrzegu do skorzystania
z oferty projektowej

 

 

Wsparcie dla opiekunów faktycznych

w ramach projektu „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020 – 2023”

Oferta projektowa skierowana jest do zamieszkujących w Kołobrzegu osób pełniących funkcję opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych (zadanie 2 projektu). 

 

Opiekun faktyczny (nieformalny) – osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny.

Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

W ramach projektu oferujemy opiekunom faktycznym dostęp do pomocy psychologicznej, szkoleń, warsztatów i doradztwa prawnego, spotkań integracyjnych oraz opieki wytchnieniowej.

Udział opiekunów faktycznych w projekcie jest nieodpłatny.

Informacji o wsparciu dla opiekunów faktycznych udziela pracownik Działu Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kołobrzegu ul. Okopowa 15

osobiście:

pokój nr 13, parter

w godzinach 13.00 – 15.00

telefonicznie:

tel. 94 35 52 319

w godzinach 8.00 – 13.00

za pośrednictwem maila:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl

 

Usługi opiekuńcze, specjalistycznei teleopieka

Usługi Asystenckie Wsparcie opiekuna faktycznego

1. Regulamin

2. Deklaracja uczestnictwa

3. Aktualności

1. Regulamin

2. Deklaracja uczestnictwa

3. Aktualności

1. Regulamin

2. Deklaracja uczestnictwa

3. Aktualności

 

 

Zapraszamy mieszkańców Kołobrzegu do skorzystania z oferty projektowej

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników i uczestniczek projektu Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020 - 2023”:
W związku z faktem, iż od dnia 25.05.2018 r. we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1) - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane RODO, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje poniżej wszystkich uczestników projektu o obowiązujących obecnie
przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Celem wprowadzenia nowych regulacji zawartych w RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
a) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WZ 2014-2020, w ramach zbioru pn. „Projekty RPO WZ 2014 – 2020”;
b) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, dla danych w ramach zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.
2. W sprawach związanych z danymi mogą się Państwo kontaktować się z właściwym Inspektorem Ochrony Danych (IDO) odpowiednio pod wskazanymi adresami poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inspektor Danych Osobowych m.in. monitoruje przestrzeganie przepisów RODO przez Administratora Danych.
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020), którego jest Pani/Pan uczestnikiem/uczestniczką, a w szczególności: potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).
5. Państwa dane zostają powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, beneficjentowi realizującemu projekt - Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kołobrzegu z siedzibą przy ulicy Okopowej 15, 78-100 Kołobrzeg oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu (nazwa i dane każdego z podmiotów zostaną przekazane uczestnikom w trakcie realizacji projektu). Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WZ 2014-2020 w celu prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w punkcie 3, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WZ 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
9. Każdy z Państwa ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
10. Każdemu z Państwa przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.