Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu” dofinansowywany jest z Funduszy Europejskich, a jego realizatorem w imieniu Gminy  Miasto  Kołobrzeg jest  Miejski  Ośrodek Pomocy  Społecznej w Kołobrzegu
Okres realizacji projektu: 01.07.2017 – 31.12.2020 r.
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia  100 mieszkańców Kołobrzegu (w tym min. 55 kobiet i 22 osób   niepełnosprawnościami)  poprzez aktywną integrację o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, działania środowiskowe oraz zasiłki i pomoc w naturze. 
PLANOWANE EFEKTY
Projekt zakłada uzyskanie następujących korzyści mierzalnych:
  • objęcie działaniami aktywnej integracji 100 osób, w tym min. 55 kobiet,
  • przybliżenie uczestników do rynku pracy poprzez możliwość nabywania nowych umiejętności, kompetencji i kwalifikacji,
  • osiągnięcie efektywności społecznej na poziomie  min. 44% a efektywności  zatrudnieniowej nie mniejszej niż 32%.
Oprócz efektów wymiernych ważne są dla uczestników projektu korzyści niemierzalne polegające m.in. na:
  • zawarciu nowych kontaktów, w tym zawodowych,
  • pobudzaniu ich zainteresowań, świadomości pro-społecznej i pro-zawodowej,
  • kształtowaniu postawy odpowiedzialnej  i aktywnej,
  • zwróceniu uwagi środowiska lokalnego na problemy osób z  niepełnosprawnościami
Wartość projektu: 1 556 366,40 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 318 814,40  zł 
KONTAKT 
pracownicy socjalni (budynek CSS ul. Okopowa 15A, I piętro) – tel. 94 35 52 305 w godz. 7.30 – 10.00 i 14.00 - 15.30 
koordynator projektu, tel. 94 35 52 319 – w godz. 7.30 – 15.30.  
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEPŁATNY

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników i uczestniczek
projektu „Aktywna integracja kluczem do sukcesu

dla mieszkańców Kołobrzegu”

W związku z faktem, iż od dnia 25.05.2018 r. we wszystkich państwach członkowskich
Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1) - ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane RODO,
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
informuje poniżej wszystkich uczestników projektu o obowiązujących obecnie
przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Celem wprowadzenia nowych regulacji zawartych w RODO jest ujednolicenie zasad
przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest:
a)    Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WZ 2014-2020, w ramach zbioru pn. „Projekty RPO WZ 2014 – 2020”;
b)    minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, dla danych w ramach zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.
2.    W sprawach związanych z danymi mogą się Państwo kontaktować się z właściwym Inspektorem Ochrony Danych (IDO) odpowiednio pod wskazanymi adresami poczty elektronicznej:

  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor Danych Osobowych m.in. monitoruje przestrzeganie przepisów RODO przez Administratora Danych.

3.    Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020), którego jest Pani/Pan uczestnikiem/uczestniczką, a w szczególności: potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
4.    Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).
5.    Państwa dane zostają powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, beneficjentowi realizującemu projekt - Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kołobrzegu z siedzibą przy ulicy Okopowej 15, 78-100 Kołobrzeg oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu (nazwa i dane każdego z podmiotów zostaną przekazane uczestnikom w trakcie realizacji projektu). Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WZ 2014-2020 w celu prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w punkcie 3, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe.
6.    Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7.    Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8.    Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WZ 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
9.    Każdy z Państwa ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
10.    Każdemu z Państwa przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11.    Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

Pomoc biurowa z obsługą sekretariatu i fakturowaniem.

08-10-2019 | Wyświetleń:315

  Zapraszamy Uczestników i Uczestniczki projektu do udziału w szkoleniu Pomoc biurowa z obsługą sekretariatu i fakturowaniem. Harmonogram i szczegóły kursu

Czytaj więcej

Poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne i rodzinne

02-09-2019 | Wyświetleń:361

  Zapraszamy Uczestników i Uczestniczki projektu do udziału w szkoleniu Poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne i rodzinne Harmonogram i szczegóły kursu

Czytaj więcej

Szkolenie Uprawnienie Elektroenergetyczne do 1 kV

02-09-2019 | Wyświetleń:360

  Zapraszamy Uczestników i Uczestniczki projektu do udziału w szkoleniu Uprawnienie Elektroenergetyczne do 1 kV Harmonogram i szczegóły kursu

Czytaj więcej

Szkolenie Obsługa Kasy Fiskalnej

02-09-2019 | Wyświetleń:375

  Zapraszamy Uczestników i Uczestniczki projektu do udziału w szkoleniu Obsługa Kasy Fiskalnej Harmonogram i szczegóły kursu

Czytaj więcej

zmiana - Szkolenie Pierwsza pomoc przedmedyczna

02-09-2019 | Wyświetleń:389

  Zapraszamy Uczestników i Uczestniczki projektu do udziału w szkoleniu Pierwsza Pomoc Przedmedyczna   Harmonogram i szczegóły kursu

Czytaj więcej

Harmonogram wsparcia aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

19-08-2019 | Wyświetleń:399

Harmonogram wsparcia - aktywna integracja o charakterze zawodowym

Czytaj więcej

Harmonogram wsparcia III edycja projektu

24-07-2019 | Wyświetleń:424

Harmonogram wsparcia - aktywna integracja o charakterze społecznym

Czytaj więcej

Harmonogram wsparcia - aktywna integracja o charakterze społecznym

08-08-2018 | Wyświetleń:615

Harmonogram wsparcia - aktywna integracja o charakterze społecznym

Czytaj więcej

Szkolenie Stylizacja paznokci

09-04-2018 | Wyświetleń:718

  Zapraszamy Uczestników i Uczestniczki projektu do udziału w szkoleniu Stylizacja paznokci  Harmonogram i szczegóły kursu

Czytaj więcej

Kurs kierowcy operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym i z bezpieczną wymianą butli gazowych

28-03-2018 | Wyświetleń:595

  W załączniku plik pdf do pobrania ze szczegółami projektu: Kursie kierowcy operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym i z bezpieczną wymianą butli gazowych.

Czytaj więcej

Warsztaty kompetencji zawodowych

21-02-2018 | Wyświetleń:715

  Serdecznie zapraszamy Uczestniczki i Uczestników Klubu Integracji Społecznej do udziału w zajęciach: WARSZTATY KOMPETENCJI ZAWODOWYCH forma wsparcia: zajęcia grupowe, warsztaty miejsce realizacji wsparcia: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ul. Okopowa 15...

Czytaj więcej

Kurs uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV

30-11-2017 | Wyświetleń:849

  Zapraszamy Uczestników i Uczestniczki projektu do udziału w kursie „Uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV”     cel kursu: nabycie przez uczestników i uczestniczki kwalifikacji do wykonywania prac na stanowisku...

Czytaj więcej

Kurs obsługa kasy fiskalnej

30-11-2017 | Wyświetleń:883

  Zapraszamy Uczestników i Uczestniczki projektu do udziału w kursie „Obsługa kasy fiskalnej"   § cel kursu: nabycie przez uczestników i uczestniczki kompetencji w zakresie samodzielnej praktycznej obsługi kasy fiskalnej na...

Czytaj więcej

Harmonogram - warsztaty prawne

27-09-2017 | Wyświetleń:823

  Zapraszamy Uczestników i Uczestniczki projektu do udziału w Warsztatach prawnych   §  forma wsparcia: zajęcia grupowe, warsztaty §  miejsce realizacji wsparcia: Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Kołobrzegu ul. Okopowa 15, sala 104 I...

Czytaj więcej

Harmonogram wsparcia - warsztaty obywatelskie

11-09-2017 | Wyświetleń:797

  Zapraszamy Uczestników i Uczestniczki projektu do udziału w Warsztatach obywatelskich poniżej harmonogram wsparcia dla obu grup GRUPA I forma wsparcia: zajęcia grupowe, warsztaty miejsce realizacji wsparcia: Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w...

Czytaj więcej

Harmonogram - trening kompetencji społecznych

04-09-2017 | Wyświetleń:800

  Zapraszamy Uczestników i Uczestniczki projektu do udziału w Treningu kompetencji społecznych   poniżej harmonogram wsparcia dla obu grup GRUPA I forma wsparcia: zajęcia grupowe, trening miejsce realizacji wsparcia: Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w...

Czytaj więcej

Harmonogram wsparcia - poradnictwo specjalistyczne

04-09-2017 | Wyświetleń:775

  Zapraszamy Uczestników i Uczestniczki projektu do korzystania z poradnictwa specjalistycznego:   psychologicznego i rodzinnego        forma wsparcia: poradnictwo indywidualne i grupowe   miejsce realizacji wsparcia: Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Kołobrzegu ul. Okopowa 15, sala 123 I piętro   osoby prowadzące: Alina...

Czytaj więcej