Wszystko o Świadczeniach Rodzinnych.

Świadczenia Rodzinne

Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń określone są w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Świadczeniami rodzinnymi są:

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego więcej

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznawany jest na tzw. okres zasiłkowy tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł bądź 764 zł gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Przyznanie dodatków do zasiłku rodzinnego uzależnione jest od indywidualnej sytuacji finansowej i rodzinnej osoby ubiegającej się.
Druk wniosku dostępny: https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny

2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka więcej

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się jednorazowo w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny  w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł.
Druk wniosku dostępny: https://www.gov.pl/web/rodzina/11iv-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe

3. świadczenia opiekuńcze:

          a) zasiłek pielęgnacyjny więcej

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie.
Druk wniosku dostępny: https://www.gov.pl/web/rodzina/v-zasilek-pielegnacyjny111

          b) świadczenie pielęgnacyjne więcej

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jeżeli osoba ubiegająca się  nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1830 zł miesięcznie.
Druk wniosku dostępny: https://www.gov.pl/web/rodzina/vii-wiadczenie-pielegnacyjne111

          c) specjalny zasiłek opiekuńczy więcej

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Zasiłek przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie.
Druk wniosku dostępny: https://www.gov.pl/web/rodzina/vi-specjalny-zasilek-opiekunczy1111

 4.  zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. więcej

 5. świadczenie rodzicielskie więcej

Świadczenie rodzicielskie jest odpowiednikiem zasiłku macierzyńskiego dla osób, które nie pracują zawodowo albo pracują jednak ze względu na swój status zawodowy nie są uprawnione do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł miesięcznie.  
Druk wniosku dostępny: https://www.gov.pl/web/rodzina/viii-wiadczenie-rodzicielskie111 

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego więcej