DOBRY START 300 zł dla ucznia

 

Wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry Start” będzie można składać drogą elektroniczną  - od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 listopada 2019.

Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019  roku. Wnioski złożone po dniu 30 listopada zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.

Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje na wniosek ojca, matki, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego albo osoby uczącej się ( z wyłączeniem osób usamodzielnianych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Wzór wniosku dostępny jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 

Świadczenie przysługuje

w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

- przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

- przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje także w przypadku:

- ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

- ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje:

  • - jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
  • - na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

UWAGA: świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Ważne informacje organizacyjne

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji, dlatego też przy składaniu wniosków należy wskazać adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłana informacja o przyznaniu świadczeń. Osoby, które nie mają poczty elektronicznej są zobowiązane do osobistego odbioru informacji o przyznaniu świadczeń w siedzibie ośrodka.

Od 01.08.2019 rozpoczniemy przyjęcia interesantów ubiegających się o przyznanie świadczenia doby start.

Interesanci, będą przyjmowani w siedzibie MOPS w Kołobrzegu w pokoju nr 8 wyłącznie po uprzedniej rezerwacji elektronicznej.

 

Przyjęcia interesantów będą odbywać  się w godzinach:
 

8.30 – 14.30 od poniedziałku do środy 

10.30- 14.30 w czwartek

Piątek jest dniem bez interesanta.

 

Rezerwacji mogą Państwo dokonać samodzielnie poprzez formularz  e-rezerwacji, dostępny www.mops.kolobrzeg.pl

 

W sytuacjach wyjątkowych tj. w przypadku braku dostępu do Internetu lub braku umiejętności obsługi Internetu, a także w szczególnych przypadkach losowych istnieje możliwość dokonania telefonicznej rezerwacji terminu wizyty w MOPS pod numerem telefonu 94 35 52 315 w godz.   7.30-8.30.

 

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej. Wniosek będzie można złożyć za pomocą bankowości elektronicznej (podobnie jak w przypadku świadczenia wychowawczego) oraz przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl, czyli za pośrednictwem tzw. emp@tii). Droga ta, umożliwia przeprowadzenie całego postępowania drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w urzędzie.

 

 

Więcej informacji na temat  świadczeń na https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start